Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Ponuda o zastoju u otplati obaveza – novi moratorijum

Otplata vaših obaveza po osnovu kredita i kreditnih proizvoda kao i obaveza po osnovu drugih proizvoda Banke je zaustavljena počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i na neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine osim ako se do 10. avgusta niste izjasnili da to ne želite.

Imajući u vidu da vanredna zdravstvena situacija izazvana pandemijom bolesti Covid 19 i dalje traje i mogućnost suočavanja sa teškoćama u otplati navedenih obaveza klijenata prema poslovnim bankama, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog Sistema (“Sl. Glasnik RS br. 103/2020”) (u daljem tekstu: Odluka NBS o privremenim merama za banke).

U skladu sa ovom Odlukom, mi smo kao banka, dužni da svojim klijentima – fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, koji imaju obaveze prema Banci po osnovu kredita ili kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice, kreditnih linija i dr.) kao i obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke (npr. bankarske garancije, dokumentarne poslove i dr.) ponudimo zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Ponuda

Uvodi se zastoj u otplati obaveza (moratorijum) dužnika – fizičkih lica, poljoprivrednika, preduzetnika i privrednih društava po osnovu kredita i kreditinih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice, kreditne linije i dr.) kao i obaveza po osnovu drugih proizvoda Banke (npr. bankarske garancije, dokumentarne poslove i dr.) odobrenih dužnicima pre stupanja na snagu Odluke NBS o privremenim merama za banke, a koje dospevaju počev od 01.08.2020. godine, zaključno sa 30.09.2020. godine, kao i na dužnikove neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Ukoliko ne želite da zaustavite otplatu obaveza (moratorijum) odnosno ukoliko želite da nastavite redovno da izmirujete svoje obaveze

Molimo sve naše klijente koji ne žele zastoj u otplati obaveza (moratorijum) prema Banci po osnovu kredita ili kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice, kreditne linije i dr.) kao i obaveza po osnovu drugih proizvoda Banke (npr. bankarske garancije, dokumentarne poslove i dr.), odnosno odbijaju ponudu, da se u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ponude na internet prezentaciji Banke, tj. najkasnije do 10.08.2020. godine, obrate Banci na jedan od sledećih načina:

1. Elektronskim putem:

a) popunjavanjem kontakt forme (ukoliko ste fizičko lice, odaberite kontakt formu za fizička lica, ukoliko ste privredno društvo, preduzetnik ili poljoprivrednik odaberite kontakt formu za pravna lica)

Kontakt forma za fizička lica
Odbijam zastoj u otplati po svim obavezama: krediti ili kreditni proizvodi (kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu)

(isključivo ako hoćete delimičan moratorijum)
Dajem saglasnost da Banka koristi moje lične podatke poslate putem kontakt forme u svrhu prijave za prikazanu uslugu.

Kontakt forma za pravna lica
Odbijam zastoj u otplati po svim obavezama: krediti ili kreditni proizvodi (kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne linije i sl.)

(isključivo ako hoćete delimičan moratorijum)
Dajem saglasnost da Banka koristi moje lične podatke poslate putem kontakt forme u svrhu prijave za prikazanu uslugu.


b) elektronskom poštom dostavljanjem sledećih svojih podataka :
– ukoliko ste fizičko lice: (ime i prezime, JMBG i kontakt telefon) na e-mail adresu elektronske pošte Banke: moratorijum2@otpsrbija.rs
– ukoliko ste privredno društvo, preduzetnik ili poljoprivrednik: registrovano poslovno ime, matični broj i kontakt telefon na adresu elektronske pošte Banke: privreda@otpsrbija.rs

2. Putem pošte na  adresu:
OTP banka Srbija A.D. Beograd; Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b;
11070 Beograd; Korisnički centar; sa naznakom “Za moratorijum“

3) Putem telefona na broj:
011 30 11 510 ili 011 30 11 555, opcija 4

4) U ekspoziturama naše banke popunjavanjem obrasca

Ukoliko u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ponude na internet prezentaciji Banke, tj. najkasnije do 10.08.2020. godine, ne odbijete ponudu, smatraće se da ste ponudu prihvatili i moratorijum se primenjuje na vaše obaveza prema Banci po osnovu kredita ili kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice, kreditnih linija i dr.) kao i obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke (npr. bankarske garancije, dokumentarne poslove i dr.) koje dopevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i na sve navedene  neizmirene obaveze koje su dospele u julu 2020. godine.

Ukoliko želite da prihvatate ponudu da zaustavite otplatu obaveza (moratorijum):

nije potrebno da preduzimate nikakve dodatne korake. Zastoj u otplati obaveza (moratorijum) će početi od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Opširnije o ponudi

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate84 meseca84 meseca + 2 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate8.100,48 RSD8.288,88 RSD*
Razlika u mesečnoj rati 188,41 RSD
Nominalna kamatna stopa 9,22% (tromesečni BELIBOR + 8,20%)

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od dva meseca

Reprezentativni primer za stambeni kredit u EUR
Iznos kredita 50.000 EUR
Rok otplate240 meseci240 meseci + 2 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate276,80 EUR279,05 EUR*
Razlika u mesečnoj rati 2,25 EUR
Nominalna kamatna stopa 2,98% (tromesečni EURIBOR + 3,43%)

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od dva meseca

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore