Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Ponuda o zastoju u otplati kreditnih obaveza

Ukoliko se do 31. marta niste izjasnili da ne želite da zaustavite otplatu vaših kreditnih obaveza, otplata je automatski zaustavljena na minimum 90 dana tj. sve do prestanka vanrednog stanja (moratorijum). Sve informacije o naknadnom stopiranju otplate, kao i o odustajanju od moratorijuma pogledajte ovde.

Ukoliko se do 31. marta niste izjasnili da ne želite da zaustavite otplatu vaših kreditnih obaveza, otplata je automatski zaustavljena na minimum 90 dana tj. sve do prestanka vanrednog stanja (moratorijum). Sve informacije o naknadnom stopiranju otplate, kao i o odustajanju od moratorijuma pogledajte ovde:

Od moratorijuma možete da odustanete u svakom trenutku, s tim da ste u obavezi da o tome obavestite Banku putem email adrese stanovnistvo@otpsrbija.rs za fizička lica ili privreda@otpsrbija.rs za pravna lica.

Da, možete u svakom trenutku trajanja moratorijuma. Ukoliko ste u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude na sajtu Banke odbili moratorijum, a zatim se odlučite da ga primenite, potrebno je da obavestite Banku o njegovoj primeni, i to putem email adrese stanovnistvo@otpsrbija.rs za fizička lica ili privreda@otpsrbija.rs za pravna lica.

U nastavku je ponuda o zastoju u otplati kreditnih obaveza objavljena 21.03.2020 godine.

Ponuda o zastoju u otplati kreditnih obaveza

Imajući u vidu vandredno stanje usled pandemije Korona virusa i mogućnost suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza korisnika kreditnih proizvoda, Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kojom se uvodi zastoj u otplati obaveza svim korisnicima kreditnih proizvoda banke na minimum 90 dana, odnosno sve do prestanka vanrednog stanja (moratorijum).

U skladu sa ovom Odlukom, mi smo kao banka, u obavezi da svojim klijentima korisnicima kreditnih proizvoda – fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima ponudimo zastoj u otplati kreditnih obaveza. Ponuda u nastavku se odnosi na klijente naše banke koji imaju bilo koji kreditni proizvod u korišćenju do momenta objave ponude na sajtu banke.

Ponuda

Uvodi se zastoj u otplati obaveza (moratorijum) na sve kredite/kreditne proizvode koji su u otplati kod korisnika kreditnih proizvoda – fizičkih lica, poljoprivrednika, preduzetnika, privrednih društava (svih vrsta kredita, kreditnih kartica, dozvoljenog minusa, kreditnih linija) u trajanju od najmanje 90 dana, odnosno tokom trajanja vanrednog stanja.

Banka redovnu (ugovorenu) kamatu obračunava za vreme moratorijuma, ali je ne naplaćuje već je pripisuje dugu i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća kredita, čime se po isteku moratorijuma rok dospeća produžava za 90 dana.

Ukoliko ne želite da zaustavite otplatu kreditnih obaveza:

Molimo sve naše klijente koji su korisnici bilo kog kreditnog proizvoda naše banke, a ne žele da zaustave otplatu, odnosno odbijaju ponudu, da se u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove ponude na našem sajtu, tj. najkasnije 31.03.2020. obrate banci na sledeći način:

  • dostavljanjem svojih podataka (ime i prezime, JMBG i kontakt telefon) na e-mail adresu stanovnistvo@otpsrbija.rs ukoliko ste fizičko lice, na privreda@otpsrbija.rs ukoliko ste pravno lice (naziv firme, matični broj i kontakt telefon)

Ljubazno vas molimo da zbog ovoga ne dolazite u ekspozituru kako biste zaštitili sebe i druge, već da se javite na naveden način.

Ukoliko se do 31.03.2020. ne izjasnite o zastoju u otplati kreditnih obaveza:

smatraće se da ste ponudu prihvatili i otplata vaših obaveza po bilo kom kreditnom proizvodu biće zaustavljenja na najmanje 90 dana, odnosno sve dok traje vanredno stanje.

Na kraju ove stranice pogledajte reprezentativne primere za gotovinske i stambene kredite na koje je primenjena Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (primeri su preuzeti sa internet stranice Narodne Banke Srbije).

Ukoliko želite da zaustavite otplatu kreditnih obaveza:

nije potrebno da preduzimate nikakve dodatne korake. Pauza u otplati će početi automatski 31.03.2020.i trajaće minimum 90 dana, odnosno sve dok traje vanredno stanje.

Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane:


Ukoliko otplaćujete kreditne obaveze putem administrativne zabrane, i želite da zaustavite otplatu, vaš poslodavac, od 31.03.2020 godine, treba da izvrši obustavu izvršenja administrativne zabrane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u OTP banci Srbija AD Beograd.

Savetujemo vam da sa svojim poslodavcem proverite da li je upoznat sa ponudom o zastoju u otplati kreditnih obaveza koju će primenjivati OTP banka Srbija AD Beograd i ukoliko je potrebno uputite ga na ovu stranicu našeg sajta kako bi se detaljnije informisao u odeljku Informacija za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze, u OTP banci Srbija AD Beograd, putem administrativne zabrane.

Informacija za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju kreditne obaveze, u OTP banci Srbija AD Beograd, putem administrativne zabrane

U skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije u vezi sa privremenim merama očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, koji se odnosi na zastoj u otplati obaveza klijenata (moratorijum) u toku trajanja vanrednog stanja, a ne kraće od 90 dana, obaveštavamo vas da od 31. marta 2020. godine izvršite obustavu izvršenja administrativnih zabrana za izmirenje kreditnih obaveza koje vaši zaposleni imaju u OTP banci Srbija AD Beograd.

Shodno tome da klijenti imaju rok od 10 dana od dana objave ponude moratorijuma na internet prezentaciji Banke, da se izjasne da ne žele da prihvate isti, naknadno ćemo vas obavestiti o vašim zaposlenima koji žele da otplaćuju svoje obaveze putem administrativne zabrane nezavisno od nastupanja moratorijuma.

Po isteku moratorijuma, poslaćemo vam dopis da nastavite sa izvršenjem administrativnih zabrana.

Dodatna pitanja i pojašnjenja
Dodatna pitanja i pojašnjenja

Dobro je da znate:

  • Vaše kreditne obaveze koje dospevaju zaključno sa 30. martom 2020. godine ne spadaju pod moratorijum tj. potrebno ih je regularno izmiriti, osim ako ne podnesete poseban zahtev za primenu prevremenog zastoja u otplati kredita pre ovog roka putem email adresa stanovnistvo@otpsrbija.rs za fizička lica ili privreda@otpsrbija.rs za pravna lica.
  • Moratorijum ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.
  • Od 18.03.2020. i tokom trajanja moratorijuma, banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema korisniku kreditnih proizvoda, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika
  • Banka neće zahtevati od korisnika kreditnih proizvoda naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa sprovođenjem ovih mera, a navedene mere će primenjivati bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora sa korisnikom kreditnih proizvoda
  • Obustavljanje plaćanja premija osiguranja života, ugovorenog kod OTP Osiguranja prilikom realizacije vašeg kredita, u toku vanrednog stanja možete aktivirati popunjavanjem forme na linku https://www.otposiguranje.rs/obavestenje-o-zaustavljanju-placanja-premija-osiguranja. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 011/260 86 65 ili posetiti sajt www.otposiguranje.rs. Ova informacija se odnosi na fizička lica.

Pogledajte reprezentativne primere za gotovinske i stambene kredite na koje je primenjena Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (primeri su preuzeti sa internet stranice Narodne Banke Srbije):

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit koji je u trećoj godini otplate
Iznos kredita 500.000RSD
Rok otplate84 meseca84 meseca + 3 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate8.320,90RSD8.631,85RSD*
Razlika u mesečnoj rati 310,95RSD
Nominalna kamatna stopa 9,82% promenljiva (tromesečni BELIBOR + 8,20%)

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri meseca

Reprezentativni primer za stambeni kredit u EUR koji je u jedanaestoj godini otplate
Iznos kredita 50.000 EUR
Rok otplate240 meseci240 meseci + 3 meseca moratorijuma
Iznos mesečne rate284,02 EUR287,84 EUR*
Razlika u mesečnoj rati 3,82 EUR
Nominalna kamatna stopa 3,00% promenljiva (tromesečni EURIBOR + 3,43%)

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri meseca

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore