Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Obaveštenje OTP banke za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 objavljenom u “Sl. Glasniku“ RS br. 150/2020” od 14.12.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka), OTP banka Srbija AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) će omogućiti olakšice u otplati obaveza po osnovu kredita  i drugih kreditnih obaveza (u daljem tekstu: olakšice) svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: dužnici).

Fizička lica

U skladu sa Odlukom Banka je dužna da dužniku –fizičkom licu njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

pri čemu se smatra da dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19 ukoliko je ispunjen jedan od dole navedenih uslova:

Kreditne obaveze koje su predmet olakšica podrazumevaju kredite, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje računa, a zahtev za odobavanje olakšica se može podneti do 30. aprila 2021. godine.

Poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva

U skladu sa Odlukom Banka je dužna da dužniku- poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

pri čemu se smatra da dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19 ukoliko je ispunjen jedan od dole navedenih uslova:

Kreditne obaveze koje su predmet olakšica podrazumevaju kredite, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje računa, a zahtev za odobavanje olakšica se može podneti do 30. aprila 2021. godine.

Banka je dužna da o zahtevu dužnika odluči i o toj odluci obavesti dužnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, s tim da Banka zadrzava diskreciono pravo da ne odobri zahtev ukoliko proceni da bi status Banke u odnosu na druge poverioce koji nisu banke mogao biti nepovoljniji kao posledica odobravanja olakšica.

Vrste olakšica

Olakšice u otplati obaveza su reprogram i refinansiranje kredita, uz primenu grejs perioda u trajanju od šest meseci u otplati kreditnih obaveza prema Banci.

Dužnik ima mogućnost da olakšice koristi za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Dužnik ima pravo da se  opredeli u svom zahtevu za model olakšice na način da izabere:

a) da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje u toku trajanja tog perioda ili

b) da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda ne naplaćuje u toku trajanja tog perioda, već se nakon isteka grejs perioda pripisuje glavnici duga, a novi otplatni plan generiše na novu glavnicu.

Na obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma 1 i 2) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda i to tako da se nastavlja ravnomerno raspoređivati na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatu duga.

Na obaveze dužnka po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvenionisanih kredita, olakšice iz ove Odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Drugi kreditni proizvodi – kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa, mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom Odlukom, samo na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz gejs period od šest meseci i ugovorenu mesečnu otplatu pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovornim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. Baloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa Odlukom na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Banka ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom, to jest naknadu za obradu zahteva klijenta za odobrenje olakšice, osim troškova trećih lica nepohodnih za odobravanje olakšica koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro, katastar nepokretnosti, javni beležnik).

Ova Odluka i omogućavanje olakšica dužnicima se ne odnose na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršene transakcije, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko – dilerske poslove, usluge u vezi sa sefovima i sl.

U skladu sa gore navedenim, ukoliko ispunjavate propisane uslove i zainteresovani ste za uvođenje olakšica u otplati kreditnih obaveza, možete podneti Banci zahtev na jedan od sledećh načina:

1.Elektronskim putem, popunjavanjem kontakt forme sa web stranice Banke

Kontakt forma za fizička lica

Molim vas da obratite pažnju da su podaci koje ste uneli u formu ispravni. U suprotnom Banka neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev.

  Osnova za zahtev
  Proizvodi za koje želim olakšicu:
  Dajem saglasnost da Banka koristi moje lične podatke poslate putem kontakt forme u svrhu prijave za prikazanu uslugu.
  * Nije moguće poslati zahtev bez selektovanog(čekiranog) makar jednog proizvoda sa liste.

  * VAŽNO OBAVEŠTENJE - Korišćenjem olakšice za proizvode Kreditne kartice i Dozvoljeno prekoračenje po računu, ovi proizvodi će biti UGAŠENI i nećete moći da ih koristite u budućnosti.

  Kontakt forma za pravna lica

  Molim vas da obratite pažnju da su podaci koje ste uneli u formu ispravni. U suprotnom Banka neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev.

   Dajem saglasnost da Banka koristi moje lične podatke poslate putem kontakt forme u svrhu prijave za prikazanu uslugu.

   Kontakt forma za poljoprivrednike

   Molim vas da obratite pažnju da su podaci koje ste uneli u formu ispravni. U suprotnom Banka neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev.

    Dajem saglasnost da Banka koristi moje lične podatke poslate putem kontakt forme u svrhu prijave za prikazanu uslugu.

    2. Putem pošte na  adresu:
    OTP banka Srbija A.D. Beograd; Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b;
    11070 Beograd; Korisnički centar; sa naznakom “Za olakšice“

    3. U ekspoziturama naše Banke popunjavanjem obrazca

    U slučaju da je potrebno da dužnik uz zahtev za odobravanje olakšica dostavi dokaz o ispunjenosti uslova u skladu sa  Odlukom, Banka će obavestiti dužnika elektronski – putem SMS poruke i/ili e-maila sa instrukcijom i rokom za dostavu.

    Reprezentativni primeri za refinansiranje gotovinskog kredita
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs periodaPrimer kredita u otplati (gotovinski ili refinansiranje u otplati) Primer refinansiranja sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD
    Rok otplate60 meseci66 meseci (60+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou7,45%+ šestomesečni BELIBOR7,45%+ šestomesečni BELIBOR
    Mesečna rata 10.268 RSD 10.268 RSD
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 RSD 3.558 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (2,95%)0 RSD0 RSD

    Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 18.12.2020. godine iznosila 1,09% na godišnjem nivou.

    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs periodaPrimer kredita u otplati (gotovinski ili refinansiranje u otplati) Primer refinansiranja bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD
    Rok otplate60 meseci70 meseci (64+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou7,45%+ šestomesečni BELIBOR7,45%+ šestomesečni BELIBOR
    Mesečna rata 10.268 RSD 10.170 RSD
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 RSD 0 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (2,95%)0 RSD0 RSD

    Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – šestomesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne kamatne stope koja je na dan obračuna primera 18.12.2020. godine iznosila 1,09% na godišnjem nivou.

    Reprezentativni primeri za stambeni kredit
    Reprezentativni primer reprograma stambenog kredita sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer reprograma stambenog kredita sa plaćanjem kamate tokom grejs perioduPrimer kredita u otplati (stambeni kredit u otplati)Primer reprograma sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita banke30.000 EUR30.000 EUR
    Rok otplate240 meseci246 meseci (240+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou 3,15% + šestomesečni EURIBOR (Uk.NKS 2,625%)3,15% + šestomesečni EURIBOR (Uk.NKS 2,625%)
    Mesečna rata 160,80 EUR 160,80 EUR
    Mesečna rata tokom grejs perioda0 EUR 65.63 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR 0 EUR

    U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 18.12.2020. iznosila -0,525. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

    Reprezentativni primer reprograma stambenog kredita bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer reprograma stambenog kredita bez plaćanja kamate tokom grejs perioduPrimer kredita u otplati (stambeni kredit u otplati)Primer reprograma bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita banke30.000 EUR30.000 EUR
    Rok otplate240 meseci251 meseci (245+6 meseci grejsa )
    NKS na godišnjem nivou 3,15% + šestomesečni EURIBOR (Uk.NKS 2,625%)3,15% + šestomesečni EURIBOR (Uk.NKS 2,625%)
    Mesečna rata 160,80 EUR 160,39 EUR
    Mesečna rata tokom grejs perioda0 EUR 0 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR 0 EUR

    U obračun efektivne kamatne stope je ušao iznos polisa osiguranja života i osiguranja imovine za ceo period otplate kredita. Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 18.12.2020. iznosila -0,525. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

    Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i odražavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs periodaPrimer kredita za obrtna sredstva i odrazavanje likvidnosti sa fiksnom kamatomPrimer refinansiranja sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita1.000.000 RSD1.000.000 RSD
    Rok otplate18 meseci24 meseca (18+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou6,95%6,95%
    Mesečna rata 58.662 RSD 58.662 RSD
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 RSD 5.792 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD0 RSD
    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs periodaPrimer kredita za obrtna sredstva i odrazavanje likvidnosti sa fiksnom kamatomPrimer refinansiranja bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita1.000.000 RSD1.000.000 RSD
    Rok otplate18 meseci25 meseci (19+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou6,95%6,95%
    Mesečna rata 58.662 RSD 57.669 RSD
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 RSD 0 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (0,5%)5.000 RSD0 RSD
    Reprezentativni primeri investicionog kredita u evrima
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer sa plaćanjem kamate tokom grejs periodaPrimer investicionog kredita u evrima Primer refinansiranja sa plaćanjem kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita42.525 EUR42.525 EUR
    Rok otplate60 meseci66 meseci (60+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou7,95% + šestomesečni EURIBOR7,95% + šestomesečni EURIBOR
    Mesečna rata 861 EUR 861 EUR
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 EUR 282 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (0,5%)250 EUR 0 EUR

    Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 21.12.2020. iznosila -0,518% godišnje.

    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Reprezentativni primer bez plaćanja kamate tokom grejs periodaPrimer investicionog kredita u evrima Primer refinansiranja bez plaćanja kamate tokom grejs perioda
    Iznos kredita42.525 EUR42.525 EUR
    Rok otplate60 meseci69 meseci (63+6 meseci grejsa)
    NKS na godišnjem nivou7,95% + šestomesečni EURIBOR7,95% + šestomesečni EURIBOR
    Mesečna rata 861 EUR 861 EUR
    Mesečna rata tokom grejs perioda 0 EUR 0 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (0,5%)250 EUR0 EUR

    Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 21.12.2020. iznosila -0,518% godišnje.

    Mapa ekspozitura

    Pronađite ekspozituru

    Online ekspozitura

    Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

    Saznaj više
    Vrati se gore