Korisnički kontakt centar 011 30 11 555

Krediti iz kreditnog aranžmana sa EIB-om

Evropska investiciona banka (EIB) i naša Banka potpisale su ugovor o kreditnom aranžmanu za podršku malim i srednjim preduzećima u iznosu od 70 miliona evra

Naša Banka potpisala je sa Evropskom investicionom bankom (EIB) ugovor o kreditnom zaduženju za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzećima srednje tržišne kapitalizacije i prioritetne projekte u iznosu od 70 miliona evra. Sredstva obezbeđena ovim ugovorom koristiće se za finansiranje kredita  za obrtna sredstva i investicije sa rokom otplate do 12 godina.

Koji su krajnji korisnici kredita?

Krajnji korisnici

 • Mala i srednja preduzeća (MSP) i Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije
  1
 • Korisnici bilo koje veličine za prioritetne projekte
  2

 • Krajnji korisnici su mala i srednja preduzeća (MSP) koja se definišu kao preduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih (ekvivalent punog radnog vremena) ili preduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja se definišu kao preduzeća koja imaju najmanje 250, ali ne preko 3.000 zaposlenih (ekvivalent punog radnog vremena) načelno prema poslednjim usvojenim godišnjim finansijskim izveštajima.

  Preduzeće gubi status MSP/Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije ukoliko jedno ili više javnih tela poseduje 25% ili više njegovog kapitala/glasačkih prava, osim onih koja su obuhvaćena definicijom samostalnih preduzeća koja mogu posedovati 25%, ali ne više od 50%.

  Povezana preduzeća su ona kod kojih jedno kontroliše drugo, direktno ili indirektno, putem većinskog učešća u kapitalu/glasačkim pravima ili vršenjem dominantnog uticaja na osnovu ugovora ili sporazuma. Kod ovih preduzeća broj zaposlenih predstavlja zbir svih zaposlenih grupe.

   

 • Krajnji korisnici mogu biti preduzeća iz privatnog sektora koja zapošljavaju više od 3,000 zaposlenih lica (preduzeća koja nisu MSP niti preduzeća srednje tržišne kapitalizacije) ili Lica iz javnog sektora bilo koje veličine koja sprovode prihvatljive projekte. EIB će uzeti u obzir samo projekte čiji troškovi prelaze 40.000 evra, ali ne prelaze 25 miliona evra. Ukupni iznos zajma koji je obezbeđen za potrebe Projekta iz sredstava EIB-a ne sme da pređe 50% vrednosti ukupnih troškova Projekta.

Zatvori
Šta je predmet finansiranja?
 • EIB može da podrži finansiranje svih ulaganja i izdataka koji nastanu u kontekstu razvoja MSP/preduzeća srednje tržišne kapitalizacije putem prihvatljivih projekata. Poslovni porezi kao što je porez na dodatu vrednost (PDV) ispunjavaju uslove samo ukoliko se ne može ostvariti povrat. Finanasiranje tarifa je isključeno.
  1

 • Projekat je skup materijalnih i nematerijalnih ulaganja i izdataka koji se mogu identifikovati u smislu lokacije, plana i koristi, a koji se sprovodi u periodu do tri godine. EIB – ova sredstva ne koriste se za finansiranje razvoja nekretnina, niti dozvoljavalju krajnjim korisnicima da obezbede finansiranje potrošnje. Finansiranje kupovine (ili izgradnje ili renoviranja) nekretnine s ciljem prodaje ili davanje zgrade u zakup trećoj strani. Međutim, finansiranje nabavke imovine koje nije nekretnina (npr. građevinska oprema) u svrhu iznajmljivanja trećoj strani ispunjava uslov.

  Ukupni trošak svakog Projekta ne sme premašiti protivvrednost 25 miliona evra.

  Iznos dodeljenih sredstava EIB-a može biti do 100% vrednosti Projekta, ali ne sme biti veći od 12,5 miliona evra (ili protivvrednosti u drugoj valuti)

  Ročnost kredita bi trebalo da bude najmanje 2 godine.

Zatvori
Koje su kategorije ulaganja?

Ulaganja i izdaci koji bi mogli biti uzeti u obzir kao deo projekta uključuju sledeće:

 • Kupovina, renoviranje ili proširenje materijalne imovine osim zemljišta. Finansiranje kupovine zemljišta je isključeno osim ako nije tehnički neophodno za ulaganje. Finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta je u potpunosti isključeno.
 • Kupovina patenata i licenci kada su potrebne za tehničko sprovođenje projekta;
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu, kao što su: troškovi razvoja, planiranja i finansiranja tokom faze izgradnje materijalne imovine; troškovi istraživanja i razvoja (provizije, troškovi razvoja i bruto zarade koje su u dirktnojvezi sa istraživanjem, razvojem i inovativnim komponentama delatnosti); izgradnja distributivnih mreža na domaćem tržištu
 • Sredstva EIB-a mogu se koristiti za obezbeđivanje stabilne osnove obrtnog kapitala preko finansiranja potreba za obrtnim kapitalom MSP/preduzeća srednje tržišne kapitalizacije povezanih sa njihovim poslovnihm ciklusom, kao delom njihovih uobičajenih aktivnosti sa rokom od najmanje 2 godine.
Šta podrazumeva EYET (evropska inicijativa za zapošljavanje i obuku mladih)?

Naša Banka će iskoristiti deo sredstava EIB-a za podršku krajnjih korisnika koji zapošljavaju mlade, u kontekstu EIB-ove inicijative za zapošljavanje i obuku mladih. Da bi se kvalifikovao za ovu inicijativu, krajnji korisnik mora da ispuni bar jedan od dva sledeća kriterijuma:

 • Krajnji korisnik potvrđuje da je u poslednjih 6 meseci zaposlio i da još uvek zapošljava najmanje jednu mladu osobu koja se nalazila u registru nacionalne službe za zapošljavanje (2 za srednja preduzeća i 5 za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije), što se računa od datuma potpisivanja ugovora o kreditiranju. Krajnji korisnik se obavezuje da će zadržati mlade ljude na radu bar 2 godine, i/ili
 • U poslednjih 6 meseci preduzeće je obezbedilo stručno usavršavanje za najmanje 2 mlade osobe bez prethodnog radnog iskustva u struci (4 za srednja preduzeća i 10 za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije) Obuka/praksa traju najmanje 6 meseci i formalizovane su važećim sporazumom sa strukovnom školom, univerzitetom ili službom za zapošljavanje.

 

Koji su ograničeni i isključeni sektori i aktivnosti?

Da bi se kvalifikovali kao krajnji korisnici, MSP/preduzeća srednje tržišne kapitalizacije moraju da zadovolje pravila EIB-a koja se odnose na prihvatljivost, ograničenja i/ili isključenost sektora. Određeni sektori su isključeni po odluci EIB-a, drugi se smatraju osetljivim u smislu politike EU ili iz ekoloških ili ekonomskih razloga (npr. Strukturni problemi). Spisak klasifikacije ekonomskih aktivnosti („NACE klasifikacija“) biće dostavljen korisniku. Svakom sektoru dodeljen je određeni stepen ograničenja koji može biti:

 • Nivo 0: Bez ograničenja;
 • Nivo 1: Bez ograničenja za projekte sa troškovima projekta ispod 1.000.000 evra. Za troškove projekta koji premašuju ovaj iznos, potrebno je odobrenje EIB-a pre dodele sredstava;
 • Nivo: Ne ispunjava uslove. Ova kategorija se, između ostalih, odnosi na sledeće sektore ili aktivnosti koje iz njih proizlaze:

Neće biti prihvaćeni krajnji korisnici koji se bave sledećim aktivnostima:

 1. Aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju oružja i municije, naoružanja, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, te opreme ili infrastrukture kojom se ograničavaju pojedinačna ljudska prava i slobode ili krše ljudska prava;
 2. Aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju ili omogućavanje korišćenja opreme za kockanje ili slične opreme;
 3. Aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju, obradu ili specijalizovanu distribuciju duvana, te aktivnosti koje omogućavaju korišćenje duvana (npr. „prostori za pušače“)
 4. Aktivnosti koje uključuju žive životinje u eksperimentalne i naučne svrhe ukoliko se ne može garantovati usklađenost s „Konvencijom Saveta Evrope za zaštitu kičmenjaka koji se koriste u eksperimentalne i druge naučne svrhe“)
 5. Aktivnosti koje imaju uticaj na životnu sredinu koji se ne može ublažiti i/ili nadoknaditi;
 6. Aktivnosti koje se smatraju etički i moralno kontraverznima ili koje su zabranjene nacionalnim zakonima; npr. Istraživanja o kloniranju ljudi;
 7. Kupovina gudvila; kupovina nematerijalne imovine koja bi mogla dovesti do ili ojačati tržišnu poziciju krajnjeg korisnika (tj. Tržišni udeo veći od 20% predmetnog tržišta); kupovina licenci ili prava za eksploataciju rudnih bogatstava;
 8. Aktivnosti koje predstavljaju isključivo poslovanje sa nekretninama;
 9. Aktivnosti koje predstavljaju čiste finansijske transakcije (poput kupovine akcija ili nekih drugih finansijskih proizvoda);
 10. Bilo koji drugi sektori identifikovani kao neprihvatljivi NACE klasifikacijom.

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore