Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 24.03.2020 - 26.03.2020

Jednokratno punomoćje – novi vid podrške za starije klijente

Za naše klijente koji su stariji od 65 godina i penzioneri, te im  preporučeno da ograniče svoje kretanje tokom trajanja vanrednih mera, uveli smo jednostavniji način da ovlaste blisku osobu koja bi u njihovo ime mogla da podigne gotovinu sa njihovog bankovnog računa u ekspozituri.

Ova privremena mera je uvedena da bi svojim novcem mogli da raspolažu i klijenti koji zbog preporuke ne žele da lično dođu u poslovnice, a pritom ne koriste platne kartice, elektronsko bankarstvo ili čekove, i nemaju nikog ovlašćenog po svom računu.

Ukoliko već imate drugu osobu ovlašćenu po svom računu, ta osoba može i dalje da raspolaže sredstvima kao i do sada i njima nije potrebno novo jednokratno punomoćje.

Pre nego što se opredelite za davanje ovlašćenja po vašem računu drugoj osobi, razmislite o efikasnijim načinima za raspolaganje svojim novcem kao što je platna kartica ili m-banking aplikacija. Uz P2P opciju u m-banking aplikaciji možete da pošaljete novac direktno sa vašeg računa — a primalac bira da li će novac preuzeti odmah uplatom na svoj račun ili karticu, ili isplatom gotovine sa bankomata OTP banke. Pogledajte kako da koristite P2P opciju naše m-banking aplikacije na ovom linku.

Ukoliko ipak niste u prilici da koristite platnu karticu ili m-banking, onda možete da jednokratno ovlastite osobu od poverenja da podigne novac sa vašeg računa na sledeći način:

1) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom podigne novac sa bankovnog računa klijenta,

2) Osoba jednokratno ovlašćena da podigne novac dolazi u ekspozituru OTP banke sa originalnim potpisanim punomoćjem i ličnom kartom klijenta,

3) Ovlašćeni zastupnik klijenta u ekspozituri prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu klijenta i punomoćje klijenta,

4) Bankar će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji banke, za finalnu proveru punomoćja pre isplate sredstava sa računa,

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru bankaru izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica, pa treba da te podatke ima pripremljene i pri ruci,

6) Punomoćje važi samo za jednu isplatu, a za svaku sledeću isplatu klijent treba da napravi novo punomoćje i ponavlja se ceo postupak od 1) do 5).

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako:

“Ja, _(ime i prezime)__, JMBG ______, br. lične karte _______, sa adresom stanovanja u ul. ___________________, opština ________________, ovlašćujem punomoćnika _____(ime i prezime ovlašćene osobe)__, JMBG ______________, br. lične karte _____________, sa adresom stanovanja u ul. __________________ opština ______________, da u moje ime i za moj račun podigne sredstva sa mog računa u OTP banci u iznosu od __________ dinara. Ovo punomoćje važi samo za jednokratno podizanje navedenog iznosa.
Datum: _________  Potpis klijenta: ______________”

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

Napominjemo da je ova mera namenjena penzionerima.

Takođe, molimo vas imajte u vidu da, usled vanrednih mera, pojedine ekspoziture naše banke neće raditi dok će ostale raditi sa izmenjenim radnim vremenom, što možete pogledati na ovom linku.

Apelujemo na naše klijente da kad god je to moguće koriste beskontaktne ili digitalne kanale za raspolaganje svojim novcem, kao što su platne kartice, bankomati, m-banking i e-banking, a naše savete za odgovorno i bezbedno korišćenje bankarskih servisa u uslovima pandemije možete pogledati na ovom linku.

Ostajemo vam na raspolaganju, a za sve naše klijente starije od 65 godina, omogućena je posebna besplatna telefonska linija : 0800 355 366.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 8:00 do 22:00 časa i subotom i nedeljom od 10:00 do 19:00 časova.

Saznaj više
Vrati se gore