Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 03.04.2020

Preuzimanje platne kartice za klijente koji nemaju mogućnost da sami preuzmu karticu

Za sve naše klijente koji su sprečeni da sami preuzmu karticu, a prvenstveno za naše klijente koji su stariji od 65 godina i penzioneri, te im je dodatno preporučeno da ograniče svoje kretanje tokom trajanja vanrednih mear, uveli smo dva načina za preuzimanje platne kartice:

  1. Kurirskom službom (dostava na kućnu adresu)
  2. Putem ovlašćenog lica uz jednokratno ovlašćenje

 

Preuzimanje platne kartice odnosi se na izdavanje nove ili obnovljene platne kartice klijenta koja je spremna za preuzimanje i nalazi se u ekspozituri banke. Neophodno je da se klijent prethodno u telefonskom pozivu izjasni da je odabrao opciju 1 ili 2:

Ukoliko ste naš klijent, a platna kartica (nova ili obnovljena) vam je dospela u ekspozituru, očekujte telefonski poziv iz banke. U telefonskom pozivu je potrebno da se usmeno izjasnite da li želite da vam se platna kartica dostavi kurirskom službom na vašu kućnu adresu ili želite da jednokratno ovlastite blisku osobu da dođe u poslovnicu i preuzme je umesto vas.

Ukoliko se odlučite za kurirsku službu, u telefonskom razgovoru ćete dobiti sve informacije o dostavi vaše kartice.

Ukoliko se odlučite da jednokratno ovlastite osobu od poverenja da u vaše ime preuzme vašu platnu karticu, to možete uraditi na sledeći način:

1) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom preuzme platnu karticu klijenta,

2) Osoba jednokratno ovlašćena da preuzme platnu karticu klijenta dolazi u ekspozituru OTP banke sa originalnim potpisanim punomoćjem i ličnom kartom klijenta,

3) Ovlašćeni zastupnik klijenta u ekspozituri prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu klijenta i punomoćje klijenta,

4) Bankar će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji banke, za finalnu proveru punomoćja pre izdavanja platne kartice klijenta,

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru bankaru izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica, pa treba da te podatke ima pripremljene i pri ruci,

6) Punomoćje se primenjuje jednokratno, a ukoliko je potrebno ponovno preuzimanje kartice u ime klijenta, klijent treba da napravi novo punomoćje i ponavlja se ceo postupak od 1) do 5).

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako:

“Punomoćje za izdavanje/reizdavanje platne kartice

Ja, _(ime i prezime)__; JMBG ___________, adresa______________,

ovlašćujem:

_(ime i prezime)__; JMBG ______________; adresa______________, 

Da u postupku izdavanja/reizdavanja platne kartice kod banke _________________[1] preuzima sledeće radnje koje sam označio/la[2]:

-da od banke primi ponudu, odnosno primerke ugovora o korišćenju platne kartice;

-da banci preda primerke ugovora o korišćenju platne kartice koje sam ja potpisao/la;

-da u moje ime i za moj račun zaključi ugovor o korišćenju platne kartice odnosno potpiše primerke tog ugovora;

-da od banke preuzme platnu karticu: __________________________[3]

-da od banke preuzme i personalizovane sigurnosne elemente navedene platne kartice koju preuzima;

-da u banci u moje ime i za moj račun predaje zahteve koji se odnose na upotrebu platne kartice (npr. zahteve za (de)blokadu platne kartice ili reizdavanje personalizovanih sigurnosnih elemenata kao što je PIN): ________________________________________________________[4]

Napomena: Punomoćje se primenjuje jednokratno.

U_____(mesto)_______, dana ____._____, 2020. godine

Punomoćje daje:

__________________ (potpis)”

[1] Uneti naziv banke – OTP banka Srbija.
[2] Radnja na koju se punomoćnik ovlašćuje određuje se štikliranjem/zaokruživanjem/označavanjem crtice ispred radnje.
[3] Korisnik upisuje podatke o platnoj kartici koje mu je banka prethodno saopštila/dostavila.
[4] Ako se radnja odnosi na platnu karticu koja je već navedena iznad, ovde se može samo navesti: “koju sam prethodno naveo/la” ili slično, a ako je ovo jedina radnja na koju se punomoćnik ovlašćuje, potrebno je uneti podatke o platnoj kartici na koju se ovlašćenje odnosi.

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

Molimo vas imajte u vidu da, usled vanrednih mera, pojedine ekspoziture naše banke neće raditi dok će ostale raditi sa izmenjenim radnim vremenom, što možete pogledati na ovom linku.

Ostajemo vam na raspolaganju, a za sve naše klijente starije od 65 godina, omogućena je posebna besplatna telefonska linija : 0800 355 366.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore