Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 10.03.2021

OTP Grupa rezultati za 2020. godinu

Celokupno poslovanje Grupe 2020. godine odvijalo se nesmetano, uprkos vanrednim izazovima koje je pandemija nametnula. Od ranijih akvizicija, bugarska integracija završena početkom maja 2020. godine, kao i crnogorska završena decembra prošle godine, mogu se smatrati pravim dostignućima. Prodaja supsidijara u Slovačkoj završena je krajem Novembra. Proces integracije u Srbiji odvija se nesmetano, i shodno planovima isti će biti završen u drugom kvartalu 2021. godine. Ukupan obim prilagođenih stavki za 2020. godinu predstavlja -50,6 milijardi HUF (nakon oporezivanja), u okviru 260 milijardi HUF računovodstvene dobiti, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu godinu. U četvrtom kvartalu 2020. godine, obim prilagođavanja iznosio je -7,1 milijarda HUF uz dve glavne stavke:
• uticaj akvizicije od +4 milijarde HUF (nakon oporezivanja).
• -10,8 milijardi HUF od očekivanog negativnog uticaja moratorijuma u Mađarskoj i Srbiji (nakon oporezivanja).

Konsolidovana prilagođena dobit nakon oporezivanja za 2020. godinu premašila je 310 milijardi HUF (-26% u odnosu na prethodnu godinu). Prilagođeni ROE iznosio je 13%. Budući da je došlo do ozbiljne distorzije rezultata nakon oporezivanja zbog obima ukupnih troškova rizika (188 milijardi HUF mahom vezano za situaciju sa pandemijom), opšti trendovi su bolje ilustrovani i lakše ih je porediti sa baznim periodima kroz razvoj prihoda iz poslovanja. U 2020. godini, OTP Grupa zabeležila je konsolidovan prihod iz poslovanja od 537,4 milijarde HUF, što je uvećanje od 5% u odnosu na prethodnu godinu (-4%, bez akvizicija, prilagođeno FX). Došlo je do dinamičnog uvećanja prihoda (+9% u odnosu na prethodnu godinu), uz rast neto prihoda od kamata za 12%, dok su neto prihodi od naknada i provizija rasli nešto sporijim tempom (+4%) a ostali neto nekamatonosni prihodi ostali su nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Sa jedne strane, na slabiji porast prihoda od naknada i provizija uticao je pad poslovne aktivnosti u prvoj polovini godine usled pandemije, kao i usled manjeg prihoda od naknada za dobro izvršenje posla u poređenju sa rekordno visokim poslovanjem iz 2019. godine kod OTP Fund Management (Mađarska).

Konsolidovana neto kamatna marža (NIM) je znatno oslabila (2020: 3,61%, -50 baznih poena u odnosu na prethodnu godinu) iz nekoliko razloga: s jedne strane, okruženje kamatnih stopa je značajno opalo u nekoliko zemalja (Rusija, Ukrajina, Rumunija, Srbija), a pored toga, novi supsidijari konsolidovani u OTP Grupu su uglavnom poslovali sa nešto nižim maržama u odnosu na Grupu kao celinu. Takođe, kao neželjeni efekat pandemije, opala je potražnja za potrošačkim kreditima sa višim maržama, dok je konkurencija postala jača. Ovo je samo delimično prebijeno iz pozitivnog uticaja kretanja FX stopa povezanih sa oslabljenom forintom. Godišnji neto prihod od kamata prilagođen efektima akvizicije porastao je za 2% u odnosu na prethodnu godinu (prilagođeno FX), usled povećanog obima neproblematičnih kredita.

Izuzev poslovanja u Moldaviji, prilagođena dobit je svuda širom Grupe zabeležila pad u odnosu na prethodnu godinu. Od prilagođene godišnje dobiti, doprinos nemađarskog poslovanja je opao sa 46% na 41%. Prilagođena dobit iz poslovanja za četvrti kvartal dostigla je 78,6 milijardi HUF; samo su supsidijari u Crnoj Gori i u Moldaviji, kao i OTP Fund Management uspeli da poboljšaju dobit nakon oporezivanja u odnosu na prethodni kvartal. Što se tiče ostalih članova Grupe, kvartalni neto prihodi OTP Core su opali usled visokih rezervisanja; u Mađarskoj, sezonsko visoki operativni troškovi su uzeli svoj danak na dobit četvrtog kvartala.

Od prilagođene dobiti, doprinos stranih supsidijara je opao na 21% u četvrtom kvartalu, pošto su supsidijari u Hrvatskoj, Srbiji i Rumuniji ušli u crvenu zonu. U četvrtom kvartalu, OTP Grupa je zabeležila dobit iz poslovanja od 140 milijardi HUF, praktično nepromenjeno u odnosu na prethodni kvartal. Povećanje ukupnih prihoda od 4% u odnosu na prethodni kvartal posledica je porasta prihoda od naknada i provizija (+12% u odnosu na prethodni kvartal), što je podržano sa 7.3 milijarde HUF u naknadama za dobro izvršenje posla koje je OTP Fund Management knjižio na kraju godine, ali i sezonski jakom poslovnom aktivnošću. Kvartalni NII uvećani su za 1% u odnosu na prethodni kvartal. Ostali neto nekamatonosni prihod uvećan je za 10% u odnosu na prethodni kvartal od strane OTP Core (bolji FX prinosi) i drugih mađarskih supsidijara. Operativni troškovi povećani su za 8% u odnosu na prethodni kvartal uz rast svih troškovnih linija.

Nakon kvartalnog rasta od 3% u trećem kvartalu, portfolio FX-prilagođenih neproblematičnih kredita (Faza 1+2) slično je napredovao i u četvrtom kvartalu, prilagođen prodaji supsidijara u Slovačkoj. Kao rezultat toga, organski rast obima kredita iznosio je 9% (+1,129 milijardi HUF) u 2020. godini. Završni bilans nije obuhvatao slovačku knjigu kredita (405 milijardi HUF na kraju 2019. godine) imajući u vidu da je banka prodata u novembru 2020. godine. Osim ruske knjige kredita, gde pad u odnosu na prošlu godinu premašuje 10%, i marginalnog pada slovenačkog portfolija, svi ostali članovi Grupe su zabeležili rast. Od većih članova Grupe, najizuzetnije stope organskog rasta kredita zabeležene su u Mađarskoj (+17%), Srbiji (+16%), Rumuniji (+13%) i u Ukrajini (+11%). U Mađarskoj je izvrsna dinamika obima bila praćena poboljšanjem tržišnog udela u većini kategorija kredita. Kao rezultat sezonski snažnog učinka u četvrtom kvartalu, ruska knjiga kredita, koja je pretrpela značajan pad u prethodnim kvartalima, opala je za 11% u 2020. godini.

Što se tiče glavnih kategorija kredita u 2020. godini, FX-prilagođena knjiga za mikro i mala preduzeća Faze 1+2, organski je najbrže napredovala u odnosu na isti period prethodne godine (+11%), praćena portfoliom hipotekarnih kredita (+10%), izloženošću potrošačima (+9%) i knjigom velikih preduzeća (+8%). Što se tiče dešavanja u četvrtom kvartalu, od glavnih poslovanja ruska knjiga kredita je uvećana za 9% u odnosu na prethodni kvartal, ukrajinska za 8%, dok su mađarski i srpski portfolio porasli za 4% i 3% respektivno.

Kvalitet konsolidovanog kreditnog portfolija – delimično usled postojećeg ili produženog moratorijuma – ostao je stabilan u četvrtom kvartalu: rast obima DPD90+ (prilagođen za FX i efekat prodaje i otpisa, kao i za revalorizovana potraživanja Faktoringa u Mađarskoj) značajno se usporio i u četvrtom kvartalu je čak i opao (u milijardama HUF: 1. kvartal: +27, 2. kvartal: +56, 3. kvartal: +5, 4.kvartal: -3). Racio konsolidovanog DPD90+ je pao ispod 4% (4. kvartal: 3.8%, -0.3 p.p. u odnosu na prethodni kvartal). Izloženosti Faze 1+2 (13,544 milijarde HUF) činile su 94,3% ukupnih bruto kredita. U okviru navedenog, krediti Faze 1 činili su 80,4% ukupnih bruto kredita, a racio Faze 2 iznosio je 13,9%. Racio faze 3 prema MSFI 9 iznosio je 5,7% na kraju četvrtog kvartala (+7 baznih poena u odnosu na prethodni kvartal, -22 baznih poena u odnosu na prethodnu godinu). Pokrivenost izloženosti Faze 1, 2 i 3 sopstvenim sredstvima iznosila je 1,0%, 10,4% i 62,3% respektivno.

FX-prilagođen depozitni portfolio uvećao se za 4% u odnosu na prethodni kvartal i za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Takav godišnji porast pretvorio se u rast obima depozita od više od 2.000 milijardi HUF (već́ prilagođenog za obim slovačkog depozita). Od glavnih poslovanja, supsidijari u Ukrajini, Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji zabeležili su dvocifreni rast obima. Konsolidovani neto racio kredita i depozita je opao u odnosu na prethodni kvartal, na 76%. Na kraju četvrtog kvartala 2020. godine, bruto rezerve za operativnu likvidnost Grupe iznosile su 8,9 milijardi EUR (+1,7 milijardi EUR u odnosu na prethodni kvartal).

Krajem decembra 2020. godine, konsolidovani pokazatelj osnovnog akcijskog kapitala prema MSFI iznosio je 15,4%. Ovaj pokazatelj jednak je pokazatelju osnovnog kapitala.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore