Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 14.12.2020

Novo uputstvo za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom čija primena počinje 01. aprila 2021. godine

Koristimo priliku da Vas obavestimo da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu Uputstvo), a koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“, br. 98/2020 od 10. jula 2020. godine. Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50. u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 – Roba), i to:

           · u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji                              ispostavljate;
           · u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate.

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.

Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44) odnosno koji će biti naveden u carinskoj ispravi ukoliko carinjenje robe nije izvršeno, a zbir naplaćenih odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12a naloga za naplatu, odnosno 7a naloga za plaćanje treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112. S tim u vezi napominjemo da u jednom rasporedu priliva/nalogu za plaćanje možete unositi i više faktura za šifru osnova 112, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu, a takođe možete istim rasporedom priliva/nalogom za plaćanje obuhvatiti i naplatu/plaćanja po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potrebno da unosite brojeve faktura u gore pomenute rubrike. Pored navedenog, rasporedi priliva/nalozi za plaćanje sa šifrom osnova 112 i posebnom oznakom 1 – Avans moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva/nalog za plaćanje.

Napominjemo da ste saglasno Uputstvu odgovorni za tačnost podataka, a ujedno bismo želeli da ukažemo da se svi statistički podaci iz Vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja. Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama, odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time dodatno potvrđujete da svoje poslovanje obavljate u skladu sa propisima iz oblasti deviznog poslovanja, čiju kontrolu sprovodi Narodna banka Srbije. Ispravnim unosom podataka o fakturama ili profakturama se u značajnoj meri oslobađate obaveze dokazivanja kontrolnim organima da je roba koja je plaćena i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena. Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine, molimo da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.04.2021. bili u mogućnosti da nam dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

U slučaju da imate potrebu za nekim dodatnim pitanjem, ili imate sugestiju, koristimo priliku da Vas uputimo da se obratite našem Kontakt centru na broj 011/3011552.

Vaša
OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore