Korisnički kontakt centar 011 30 11 555
Datum : 21.05.2020

Jednokratno punomoćje za podizanje sredstava jednokratne novčane pomoći sa posebnih namenskih računa

Obaveštavamo vas da je za punoletne državljane Republike Srbije kojima je otvoren namenski račun u našoj banci za uplatu jednokratne novčane pomoći u skladu sa Uredbom[1], a koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da lično podignu novac sa tog računa, omogućena isplata novčanih sredstava uz pomoć jednokratnog ovlašćenja.

Jednokratno ovlašćenje se može izvršiti na sledeći način:

1) Osoba na čije je ime otvoren namenski račun i ne može lično da podigne sredstva sa tog računa treba da pripremi jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom podigne novac sa namenskog računa,

2) Lice koje je ovlašćeno da podigne novac dolazi u ekspozituru OTP banke sa originalnim potpisanim punomoćjem i ličnom kartom korisnika namenskog računa,

3) Ovlašćeno lice u ekspozituri prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu i punomoćje osobe koja ga je ovlastila,

4) Bankar će pozvati osobu koja je dala ovlašćenje na broj telefona koji se nalazi na ovlašćenju (ili na kontakt telefon ako postoji u evidenciji banke), za finalnu proveru punomoćja pre isplate sredstava sa računa,

5) Osoba koja je dala ovlašćenje mora da u telefonskom razgovoru bankaru izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica, pa treba da te podatke ima pripremljene i pri ruci,

6) Punomoćje važi samo za jednu isplatu i to isplatu sa namenskom računa otvorenom u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći.

Punomoćje osobe koja ovlašćuje mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako:

Punomoćje za podizanje sredstava jednokratne novčane pomoći

Ја, ___(ime i prezime)_________;_______(JMBG)________;

_______(adresa)_____________, _______(kontakt telefon)________,

оvlašćujem:

___(ime i prezime)_________;_______(JMBG)________;

 _______(adresa)_____________, _______(kontakt telefon)________,

 da sa mog posebnog namenskog računa koji se vodi u OTP banka Srbija AD Beograd

u skladu sa Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije, u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 60/2020), podigne gotov novac u iznosu jednokratne novčane pomoći uplaćene u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 Napomena: Punomoćje se primenjuje jednokratno.

U ____(mesto)________, dana ____. _____ 2020. god.

Punomoćje daje:

____________________________________

(potpis)

 

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

Informacija za korisnike ustanova socijalne zaštite za smeštaj starih lica: za podizanje jednokratne novčane pomoći u vaše ime, pored jednokratnog punomoćja, potrebno je da osoba koja je ovlašćena za podizanje ovih sredstava, dostavi i dokaz da se isplata jednokratne pomoći vrši za korisnika ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica (npr. potvrda ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, kopija ugovora koji je ustanova zaključila sa korisnikom za kojeg se vrši isplata jednokratne pomoći). Ovo će važiti do prestanka važenja zabrane napuštanja ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica.

 

Molimo vas imajte u vidu da, usled vanrednih mera, par ekspozitura naše banke je privremeno zatvoreno, dok ostale rade po regularnom radnom vremenu, što možete pogledati na ovom linku.

Vaša OTP banka

[1] Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije, u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore